Scroll down for English

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a PrezzComm Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett http://prezz.io internetes weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a személyes adatok Társaság általi tárolására és kezelésére vonatkozik, valamint az azzal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

 

A személyes adat kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló  2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi.

 

Az adatkezelő megnevezése:

Név: PrezzComm Kft.

Székhely: 1172 Budapest, Naplás utca 83.

Telefonszám: +36 70 208 6086

Cégjegyzék szám: 01 09 188493

Adószám: 24905851-2-42

E-mail cím: info@prezz.hu

Képviseletre jogosult: Dósa Péter

 

Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket. Társaságunk minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát biztosítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

 

Társaságunk jelen tájékoztató útján tesz eleget a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

 

Jelen tájékoztató útján tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről. Az egyes adatkezelési célokat, és azok jellemzőit az alábbiak szerint határozzuk meg:

 

Az Ön által megadott adatokat a Társaság kizárólag a regisztráció, a rendelések kezelése, a megrendelés teljesítése, a szolgáltatása teljesítésének későbbi bizonyítása, számla kiállítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha a címzett a szerződés teljesítése érdekében közreműködik.

 

Társaságunk elkötelezett a szolgáltatásminőségének legmagasabb szinten tartása mellett. Amennyiben Önnek olyan kérdése, vagy javaslata merül fel, amely jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján egyértelműen nem tisztázható, kérjük, írja meg nekünk az info@prezz.io e-mail címre.

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy a www.prezz.io weboldalon nyújtott szolgáltatás során megadott és a weboldal üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

 

A Rendelet 5. cikkével összhangban Társaságunk az alábbi alapelvek mentén jár el az Ön személyes adatainak kezelése során.

 

A személyes adatok:

 

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;(„korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Társaságunk felelős a fent felsoroltaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

 1. FOGALMAK

 

A fogalmak meghatározása a Rendelet alapján történik:

 

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 1. „különleges adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat;

 

 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

 1. „érintett”: az a természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelő kezeli (továbbiakban: Ön);

 

 1. amikor a jelen Tájékoztató, vagy az ez alapján készül okiratok adatokról, vagy adatkezelésről rendelkeznek, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

 

 

III. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK ÉS JELLEMZŐIK

 

NÉVTELEN ADATOK ÉS “COOKIE”-K

 

Ez a weboldal is sütiket használ. Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemző célra is használunk egyéb sütiket – ha szívesen fogadsz tőlünk tartalmakat, érdemes engedélyezned a funkciót. A weboldalon való böngészés folytatásával hozzájárulsz a sütik használatához.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik.

Bármikor módosíthatod vagy visszavonhatod weboldalunkon a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.

Tudj meg többet Adatvédelmi irányelvünkben arról, kik vagyunk, hogyan léphetsz velünk kapcsolatba és hogyan dolgozzunk fel a személyes adatokat.

Az Ön hozzájárulása a következő doménekre érvényes: prezz.io

Az Ön aktuális státusza: Összes süti engedélyezése (Elengedhetetlen, Beállítások, Statisztikai, Marketing).

Az Ön hozzájárulásának módosítása  |  Hozzájárulás visszavonása

 

A Sütinyilatkozat legutoljára ekkor: 2018. 10. 01. lett aktualizálva a Cookiebot által:

Elengedhetetlen (2)

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
__cfduid chatra.io Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. 1 év HTTP Cookie
CookieConsent prezz.io Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 év HTTP Cookie

Statisztikai (4)

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
__smToken prezz.io This cookie is used to determine if the visitor is logged in or not. 1 év HTTP Cookie
_ga prezz.io Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 év HTTP Cookie
_gat prezz.io Used by Google Analytics to throttle request rate Session HTTP Cookie
_gid prezz.io Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Session HTTP Cookie

Marketing (18)

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_hjIncludedInSample prezz.io Determines if the user’s navigation should be registered in a certain statistical place holder. Session HTTP Cookie
ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
fr facebook.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 hónap HTTP Cookie
GPS youtube.com Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. Session HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 év HTTP Cookie
PREF youtube.com Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites. 8 hónap HTTP Cookie
test_cookie doubleclick.net Used to check if the user’s browser supports cookies. Session HTTP Cookie
tr facebook.com Függőben Session Pixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 nap HTTP Cookie
YSC youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId youtube.com Függőben Persistent HTML Local Storage
yt.innertube::requests youtube.com Függőben Persistent HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

Besorolással nem rendelkező (12)

A besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
__smScrollBoxShown prezz.io Függőben 30 év HTTP Cookie
__smSessionId sumo.com Függőben Session HTTP Cookie
__smVID prezz.io Függőben 29 nap HTTP Cookie
AWSALB manager.smartlook.com Függőben 6 nap HTTP Cookie
Chatra.clientId prezz.io Függőben Persistent HTML Local Storage
Chatra.lastPageViewAt prezz.io Függőben Persistent HTML Local Storage
Chatra.referrer prezz.io Függőben Persistent HTML Local Storage
galaxy-sticky chat.chatra.io Függőben Session HTTP Cookie
SL_C_23361dd035530_KEY prezz.io Függőben 13 hónap HTTP Cookie
SL_L_23361dd035530_KEY prezz.io Függőben Persistent HTML Local Storage
smartlookCookie manager.smartlook.com Függőben Session HTTP Cookie
UUID#[abcdef0123456789]{53} prezz.io Függőben Session HTTP Cookie
 1. Regisztráció

 

Amennyiben Ön regisztrálni szeretne a Weboldalon, hogy igénybe vegye szolgáltatásainkat, a regisztráció során meg kell adnia az azonosításhoz szükséges személyes és céges adatokat, a számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer, melyet Önnek meg kell erősítenie.

 

Ön köteles a megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során az Ön egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően az Ön adatai az Ön hibájából arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért Társaságunk felelősséget nem vállal.

 

A regisztráció során jelezheti hírlevél feliratkozási igényét is. A hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésről jelen Tájékoztató 3. pontja rendelkezik.

 

*****

 

Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja egy felhasználói fiók létrehozása Önnek a Weboldalon, melyen keresztül szolgáltatásainkat igénybe tudja venni.

 

Kezelt személyes adatok

 

 1. Cégnév
 2. Vezetéknév
 3. Keresztnév
 4. E-mail cím
 5. Üzleti kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma
 6. Szerződéses képviselő neve, pozíciója

 

Amennyiben Ön webshopjával csatlakozik a PrezzComm rendszeréhez , a weboldalak összekötése során az Ön webshopjával kapcsolatos személyes adatnak nem minősülő adatokat is kezelünk.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát a regisztráció során a Társaságunk és Ön között létrejött megállapodás teljesítése. Azzal, hogy Ön regisztrál a Weboldalunkon, az ÁSZF-ünkben foglaltak szerint szerződés jön létre Ön és Társasunk között. Ennek a szerződésnek a teljesítéséhez, így az Ön azonosításához, a webshopjába érkezett rendelések kezeléséhez, kiszállításához, valamint a szolgáltatásunk ellenértékének kiszámlázásához kezeljük az Ön által megadott személyes adatokat.

 

Személyes adatok forrása

 

A személyes adatokat a regisztráció során Önnek kell megadnia.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag azon kollégáink ismerhetik meg, akiknek a személyes adatok kezelése a munkakörébe tartozik.

 

A regisztráció során megadott személyes adatok kezeléséhez adatfeldolgozókat nem veszünk igénybe.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

 

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

Ön a felhasználói fiókját szabad belátása szerint bármikor törölheti. A szolgáltatásaink igénybe vétele során keletkezett személyes adatokat az elévülési idő lejártáig, így általános esetben 5 évig őrizzük. A számviteli bizonylatok alapjául szolgáló személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a kiállítástól számított 8 évig kezeljük.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Személyes adatok szolgáltatása

 

A személyes adatok kezelése a Társaság szolgáltatásai igénybevételének alapvető feltétele.

 

*****

 

 1. Rendelésfelvétel és annak teljesítése

 

A webshopoknak lehetőségük van arra, hogy saját webáruházukat és annak rendeléskezelő rendszerét összekösse a PrezzComm rendszerével. Az összekapcsolódást követően a tulajdonosnak a webáruháza üzemeltetése során a rendelései teljesítése körében semmi dolga, ugyanis intelligens szoftverünk automatikusan kezeli a beérkezett rendeléseket. A PrezzComm rendszere a rendelés beérkezését követően rövid időn belül megkezdi annak teljesítését, mely során a tárolást, a csomagolás, a szállítás, a reklamációs és garanciális ügyintézést, és akár az utánvétek kezelését is társaságunk végzi.

 

A webshopok és a PrezzComm rendszerének összekötése kapcsán a webshopban leadott rendelésekhez kapcsolódó vásárlói személyes adatok átadásra kerülnek Társaságunk részére. A vásárlók személyes adatait a jelen pontban írtak szerint kezeljük:

 

*****

 

Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a Társaságunk PrezzComm rendszeréhez csatlakozott webshopokba érkező rendelések teljesítése Társaságunk által, mely során a vásárlók személyes adatait kezeljük.

 

Kezelt személyes adatok

 

Vásárló neve, címe, telefonszáma, valamint az általa rendelt termék(ek) típusa, ára, mennyisége. Az egyes rendelésekhez kapcsolódóan kezeljük továbbá a webshop nevét, ahova a rendelés érkezett.

 

Társaságunk kezeli továbbá a szállítással kapcsolatos adatokat, így a csomag szállítási azonosítóját, a csomag egyéb jellemzőit (méret, törékeny, stb.), a csomag kiszállításának aktuális státuszát, a kiszállítással kapcsolatos eseményeket, valamint utánvét esetén annak megfizetésével kapcsolatos adatokat.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az érintett rendelése folytán a közte és a részére értékesítést végző webshop között létrejött adásvételi szerződés teljesítése. A szerződés teljesítéséhez szükséges a vásárló (érintett) azonosítása, a szállítási és számlázási címe kezelése, valamint az elérhetősége a gyorsabb és hatékonyabb szállítási ügyintézéshez.

 

Személyes adatok forrása

 

A rendeléssel kapcsolatos adatokat a rendelést rögzítő webshoptól kapjuk. Társaságunk kizárólag olyan személyes adatokat kezel, melyeket a webshopok jogszerű felhatalmazás alapján továbbítanak a részünkre. A webshopok a Társaságunkkal megkötött szerződésben vállalják, hogy kizárólag megfelelő jogalappal adnak át személyes adatot Társaságunk részére. Társaságunkat a webshopok jogellenes adattovábbításáért felelősség nem terheli.

 

A szállítással kapcsolatos személyes adatokat Társaságunk a szállítást végző adatkezelőtől kapja.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag azon kollégáink ismerhetik meg, akiknek a személyes adatok kezelése a munkakörébe tartozik.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

 

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

A személyes adatokat Társaságunk törli a szerződés teljesítését követően az elévülési idő elteltével.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Személyes adatok szolgáltatása

 

A személyes adatok kezelése a Társaságunk szolgáltatása teljesítésének feltétele.

 

*****

 

 1. Hírlevél szolgáltatás

 

Hírlevél küldésére a Rendelet és a hatályos magyar szabályok – így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény előírásai – alapján kizárólag előzetes hozzájárulást követően van lehetőségünk.

 

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A hírlevélről történő leiratkozás az e-mailben megküldött hírlevél alján található linkre történő kattintással lehetséges.

 

*****

Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a Társaságunk jelenlegi és leendő vásárlóinak tájékoztatása a termék- és szolgáltatás kínálatról, a Társaság működésével kapcsolatos aktuális hírekről, információkról, promócióinkról.

 

Kezelt személyes adatok

 

Az Ön által a hírlevélre történő feliratkozáskor megadott név és e-mail cím.

 

Adatkezelés jogalapja

 

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az Ön hozzájárulása képezi a személyes adatai kezelésének jogalapját.

 

Azzal, hogy Ön feliratkozik a Társaságunk hírlevelére, egyértelmű hozzájárulását fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a jövőben a Társaságunk tevékenységével kapcsolatos marketing és egyéb híreket kíván kapni.

 

Személyes adatok forrása

 

A személyes adatokat a hozzájárulás megadásával egyidejűleg Önnek kell a rendelkezésünkre bocsátania.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag azon kollégáink ismerhetik meg, akiknek a személyes adatok kezelése a munkakörébe tartozik.

 

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozó(ka)t vesszük igénybe:

 

The Rocket Science Group, LLC

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Kapcsolat: https://mailchimp.com/contact/

 

Tevékenység: Társaságunk hírlevél szolgáltatásához a MailChimp levélküldő rendszert veszi igénybe. A The Rocket Science Group LLC, mint a MailChimp szoftver üzemeltetője közreműködik az általunk küldött hírlevelek kezelésében. A MailChimp szerverei az Amerikai Egyesült Állomokban vannak, azonban a MailChimp csatlakozott az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti „Privacy Shield” egyezményhez, ezért a részére átadott személyes adatok nem minősülnek harmadik országba történő adattovábbításnak.

 

Adatfeldolgozó(i)nk az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból és utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok kapcsán.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

 

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig.

 

A hírlevélről történő leiratkozást elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét küldheti az info@prezz.io e-mail címre is.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Személyes adatok szolgáltatása

 

A személyes adatok kezelése a hírlevél szolgáltatás működtetésének alapvető feltétele.

 

*****

 

 1. Számla kiállítása

 

Minden bevételt szerző adóalany részére előírják a törvények, hogy számlát kell kiállítania, mely számlát utána meghatározott ideig őriznie is kell. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekre tehát Társaságunkat a törvények kötelezik, és az adatkezelés jellemzőit is meghatározzák az alábbiak szerint.

 

Adatkezelés célja

 

Társaságunk célja a személyes adatok kezelésével, hogy

 

 1. eleget tegyen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek, mely szerint az adóalany (jelen esetben Társaságunk) köteles a termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére számla kibocsátásáról gondoskodni, valamint hogy
 2. eleget tegyen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének, mely szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig őriznie kell, kezeli az általa kiállított, illetve befogadott számlákon szereplő személyes adatokat.

 

Az adatkezelés célja tehát a számlák kiállítása a Társaság gazdasági tevékenysége folytatása során, valamint a Társaság által és a Társaság részére kiállított számlák őrzése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.

 

Kezelt személyes adatok

 

A számlákon szeplő adattartalom és ezáltal a kezelt személyes adatok lehetséges köre a törvény által pontosan meghatározásra került az Áfatv. 169. § -ban.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezettség teljesítése a fentiek szerint.

 

Személyes adatok forrása

 

A kezelt személyes adatokat a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevétel során a szolgáltatásainkat igénybevevő (érintett) bocsátja a rendelkezésünkre.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

Az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag azon kollégáink ismerhetik meg, akiknek a személyes adatok kezelése a munkakörébe tartozik.

 

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozó(ka)t vesszük igénybe:

Számla kiállítása:

KBOSS. hu Kft.

 

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01 09 303201

Adószám: 13421739241

Emailcím: info@szamlazz.hu

 

Adatfeldolgozó(i)nk az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból és utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok kapcsán.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet

 

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

Az Ön személyes adatait Társaságunk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerint a kiállítástól számított 8 évig kezeli.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Személyes adatok szolgáltatása

 

A személyes adatok kezelése a Társaság jogszabályi kötelezettsége teljesítésének alapvető feltétele.

 

 

 1. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI

 

Az Ön jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

 

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulása, Ön jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az Ön személyes adatoi kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

Hozzáférési jog

 

Önt kérelmére a Társaság bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

 

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel Társaságunk a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. tájékoztatjuk továbbá Önt azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Társaságunknak mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését.

 

Törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A Társaságunk az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

 

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 

 1. az Ön hozzájárulásával,
 2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 3. más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 4. az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének Társaságunk jogos érdeke a jogalapja, úgy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha az Ön személyes adatait Társaságunk közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Önt, valamint mindazokat az érintetteket értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ez az értesítés mellőzhető, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

Adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a Társaság közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

 

Az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

 

Ön a fenti jogait az info@webshoppy.com címre megküldött elektronikus levelében, a Társaság székhelyére (1044 Budapest, Ezred u. 2. B ép. 13.) eljuttatott postai levélben, illetve a Társaság székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Társaságunk az Ön kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

 

 1. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panasz tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni:

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

 

A PrezzComm Kft. ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát még azelőtt tisztázzon, hogy ügyfeleinek hatósághoz kelljen fordulnia.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének ideje:

 

 1. október 05.

Amennyiben az adatvédelemmel, Szabályzatunkkal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az info@prezz.hu e-mail címre.

© 2018. PREZZCOMM KFT. MINDEN JOG FENNTARTVA. | ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

Information privacy

PRIVACY AND DATA MANAGEMENT INFORMATION

 

This privacy and information management policy, hereinafter referred to as “the code”, is provided by the Http://prezz.io Internet site (hereinafter referred to as “the Website”) to the personal The Company’s storage and management of data, and the rights and obligations pertaining to it and other relevant provisions.

 

The personal data will be handled and collected in accordance with the laws of the European Union which are directly in force, as well as with the Hungarian legislation in Force. Please note that our company can handle the processing of personal data in respect of the applicable law, in particular the right of informational self-determination and the 2011 information on freedom of Information. Annual Cxii. (hereinafter: infotv), 2001 on certain aspects of E-commerce services and information Society Services. Annual CVIII law, 2003 on Electronic communications. (C) Act No. 2008 on basic conditions of economic advertising and on certain limitations. Article XLVIII of the Year Law and the protection of the European Parliament and the Council (EU) in respect of the processing of personal data and the free movement of such data and repealing Regulation (ec) no 95/46 (1) 2016/679. Regulation (hereinafter referred to as “the regulations”).

 

Name of the Controller:

Name: Prezzcomm Ltd.

Headquarters: 1172 Budapest, Sunbathing Street 83.

Phone: + 36 70 208 6086

Commercial Register Number: 01 09 188493

Tax Number: 24905851-2-42

E-mail address: info@prezz.hu

Authorised representative: Peter Dósa

 

Our company manages your personal information confidentially and takes all the technical and organisational measures to ensure data storage, data management, it and other secure data handling in order to preserve the Data. Our company will take reasonable measures to ensure the safety of the computer systems it uses, in particular to prevent unauthorised access to data on the Site.

 

Our company fulfils the information obligation under the regulation in this Leaflet.

 

We inform you of relevant provisions of your personal data management by means of this leaflet. Each data management purpose and its characteristics are determined as follows:

 

The information you provide will be stored by the company only for the purpose of registration, handling of orders, execution of order, subsequent proof of delivery, invoice issue, and the sending of a newsletter. We shall not disclose your data to third parties unless the addressee is involved in fulfilling the Contract.

 

Our company is committed to maintaining the quality of service at its highest level. If you have a question or suggestion which cannot be clearly clarified in this leaflet, please contact us at Info@prezz.io e-mail address.

 

This privacy notice is intended toWww.prezz.ioDefines the principles and rules for the processing of personal and other data provided by a service on a website and made available to Web site Operators.

 

 1. PRINCIPLES FOR THE TREATMENT OF PERSONAL DATA

 

Article 5 of the Regulation In accordance with article (a), our company acts on the following principles in the handling of your personal Data.

 

Personal Data:

 

 1. Have to be managed legally and fairly and in a transparent manner for the concerned (“legality, fairness and transparency”);
 2. Collected for specific, explicit and legitimate purposes and is not handled in a manner inconsistent with these purposes (“purpose limitation”);
 3. They must be adequate and relevant for the purposes of the processing, and be limited to the need (“data protection”);
 4. They must be accurate and, where necessary, kept up to date; All reasonable measures must be taken to ensure that personal data which are inaccurate from the purposes of the processing are erased or corrected without delay (“accuracy”);
 5. It must be kept in a form which allows data subjects to be identified only for the time necessary to achieve the purposes of the treatment of personal data (‘ Limited storage ‘);
 6. It shall be managed in such a way as to ensure the appropriate security of personal data, by means of appropriate technical or organisational measures, and by accidental loss of data, unauthorized or unlawful handling, Destruction or damage to the environment (“integrity and confidentiality”).

 

Our company is responsible for compliance with the foregoing and must be able to justify this compliance (“accountability”).

 

 1. CONCEPTS

 

The terms are defined on the basis of the regulation:

 

 1. “personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (hereinafter referred to as “the concerned”); A natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by an identifier such as name, number, location data, online identification or physical, physiological, genetic, mental, economic, Cultural or a number of factors relating to or social identity;

 

 1. “data management” means any operation or set of operations which is carried out on personal data or files in an automated or non-automated manner, such as collection, recording, organizing, outlining, storing, alteration or alteration, querying, consultation, use, Disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;

 

 1. “controller” shall mean a natural or legal person, a public authority, an agency or any other body which individually or jointly determines the purposes and means of the treatment of personal data; If the aims and means of data management are determined by EU or national law, the controller or the specific criteria for designating the controller may be defined by EU or national law;

 

 1. “processor” means a natural or legal person, a body of public authority, an agency or any other body which manages personal data on behalf of the controller;

 

 1. “the consent of the relevant” means the voluntary express, concrete and appropriate information and explicit statement of the will of the relevant will, by means of an unmistakably-expressive act indicating that the statement concerned or the confirmation Consent to the handling of personal data relating to him;

 

 1. “privacy incident” shall mean any damage to security which is such as to prevent the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or unauthorized transmission of personal data transmitted, stored or otherwise treated access;

 

 1. “specific data” shall mean personal data referring to racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs or trade union membership, as well as genetic and biometrics aimed at uniquely identifying natural persons; Personal data relating to the sexual life or sexual orientation of the data, medical data and natural persons;

 

 1. “consignee” means a natural or legal person, a body of public authority, an agency or any other body with whom the personal data are disclosed, irrespective of whether it is a third Party. Public authorities which, in the context of an individual inquiry, have access to personal data in accordance with EU or Member State law shall not be regarded as recipients; The management of such data by public bodies should comply with the applicable data protection rules in accordance with the objectives of data management;

 

 1. “third party” shall mean a natural or legal person, a public authority, an agency or any other body other than the data subject, the controller, the processor or the persons who are directly Management of Personal data;

 

 1. “affected” means the natural person whose personal data is managed by the controller (hereafter: you);

 

 1. When the information or data handling is provided for, or in the form of a document, personal data or handling of such documents shall be UNDERSTOOD.

 

 

III. INDIVIDUAL DATA MANAGEMENT OBJECTIVES AND THEIR CHARACTERISTICS

 

ANONYMOUS DATA AND COOKIES

 

This website also uses Cookies. We use cookies to personalize content and ads, to provide community functionality, and to analyse our website Traffic. In addition, we use other cookies for social media, advertising and analysis – if you are happy to receive content from us, you may want to enable this Feature. By continuing to browse the website, you contribute to using Cookies.

Cookies are small text files that a website can use to make your user experience even more Effective. Under the law, cookies may be stored on your device if absolutely necessary to ensure the operation of our Website. You need your permission to use all other types of cookies. This website uses a variety of cookies. Some cookies appearing on our website are placed by our third party service Providers.

You can modify or revoke your contribution to the frying on our website at any Time.

Learn more about our privacy policy of who we are, how to contact us and how to process personal Information.

Your contribution is valid for the following domains: Prezz.io

Your current status: enable all Cookies (essential, settings, statistics, Marketing).

Modification of your contribution |  Withdrawal of consent

 

This is the last time the roşydeclaration is 2018. 10th 01. has been updated to theCookiebotBy:

Essential (2)

Essential cookies can be used to make our website usable by enabling basic functions such as navigation on the site and access to the safe areas of the Site. The website cannot function properly without these cookies.

Name By Target Maturity Type
__cfduid Chatra.io Used by the content network, cloudflare, to identify trusted web Traffic. 1 year HTTP Cookie
Cookieconsent Prezz.io Stores the User’s cookie consent State for the current domain 1 year HTTP Cookie

Statistical (4)

Through the anonymous collection and reporting of data, statistical cookies can help the Web site owner understand how visitors interact with the Website.

Name By Target Maturity Type
__smtoken Prezz.io This cookie is used to determine if the visitor is logged in or Not. 1 year HTTP Cookie
_ga Prezz.io Registers is a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the Website. 2 year HTTP Cookie
_gat Prezz.io Used by Google Analytics to throttle request rate Session HTTP Cookie
_gid Prezz.io Registers is a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the Website. Session HTTP Cookie

Marketing (18)

Marketing cookies are used to track visitors ‘ website Activity. The goal is to publish relevant ads to individual Users.

Name By Target Maturity Type
_hjincludedinsample Prezz.io Determines If the User’s navigation should be registered in a certain statistical place holder. Session HTTP Cookie
Ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the Visitor’s online behaviour across Websites. Session Pixel Tracker
Fr Facebook.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party Advertisers. 3 months HTTP Cookie
GPS YouTube.com Registers is a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS Location. Session HTTP Cookie
HERE Doubleclick.net Used by Google DoubleClick to register and report the website User’s actions after viewing or clicking one of the Advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the User. 1 year HTTP Cookie
PREF YouTube.com Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites. 8 months HTTP Cookie
Test_cookie Doubleclick.net Used to check if the User’s browser supports Cookies. Session HTTP Cookie
Tr Facebook.com Pending Session Pixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube.com Tries to estimate the users ‘ bandwidth on pages with integrated YouTube Videos. 179 days HTTP Cookie
YSC YouTube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has Seen. Session HTTP Cookie
Yt. innertube:: NextID YouTube.com Pending Persistent HTML Local Storage
Yt. innertube:: Requests YouTube.com Pending Persistent HTML Local Storage
Yt-remote-cast-installed YouTube.com Stores the User’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
Yt-remote-connected-devices YouTube.com Stores the User’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
Yt-remote-device-id YouTube.com Stores the User’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
Yt-remote-fast-check-period YouTube.com Stores the User’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
Yt-remote-session-app YouTube.com Stores the User’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
Yt-remote-session-name YouTube.com Stores the User’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

Non-classified (12)

Non-classified cookies are cookies that are still classmates, along with the individual cookie Providers.

Name By Target Maturity Type
__smScrollBoxShown Prezz.io Pending 30 years HTTP Cookie
__smsessionid Sumo.com Pending Session HTTP Cookie
__smvid Prezz.io Pending 29 days HTTP Cookie
AWSALB Manager.smartlook.com Pending 6 days HTTP Cookie
Chatra. ClientID Prezz.io Pending Persistent HTML Local Storage
Chatra. Lastpageviewat Prezz.io Pending Persistent HTML Local Storage
Chatra. referrer Prezz.io Pending Persistent HTML Local Storage
Galaxy-sticky Chat.chatra.io Pending Session HTTP Cookie
SL_C_23361dd035530_KEY Prezz.io Pending 13 months HTTP Cookie
SL_L_23361dd035530_KEY Prezz.io Pending Persistent HTML Local Storage
Smartlookcookie Manager.smartlook.com Pending Session HTTP Cookie
UUID#[abcdef0123456789]{53} Prezz.io Pending Session HTTP Cookie
 1. Registration

 

If you would like to register on the website to use our services, you must provide the personal and company information necessary for your identification, your billing and shipping details, telephone number, e-mail address, and Required password for the future login. The registration is confirmed by email, which you must confirm.

 

You must keep the password you have entered confidentially. if, following correct identification of your unique ID and password, your data has been transferred from your fault to an unauthorized third party, the resulting damages or disadvantages are not liable to you .

 

You can also indicate A newsletter sign-up request during the registration PROCESS. The information management related to the newsletter service is 3. of the

 

*****

 

Purpose of data management

 

The purpose of data management is to create a user account for you through the website through which we use our Services.

 

Treated personal Data

 

 1. Company
 2. Surname
 3. Name
 4. E-mail Address
 5. Business Contact name, E-mail address, phone number
 6. Name and position of contract representative

 

If you connect to Prezzcomm with your webshop, we will also handle any data that is not personally identifiable to your webshop when you connect your web Pages.

 

Data management legal basis

 

The legal basis for data management is Article 6 of the Regulation. Article 1 (b), i.e. the fulfilment of an agreement between us and your company during Registration. By registering on our website our GTC is a contract between you and our Board. We handle the personal information you provide to fulfill this agreement, so that you can identify you, manage the orders received in your webshop, and charge your service.

 

Source of personal Data

 

You must enter your personal information when registering.

 

Recipients of the personal data provided

 

The personal information you provide will only be recognised by our colleagues who are responsible for the processing of your personal Information.

 

No data processors are used to manage the personal data provided during Registration.

 

Transmission of personal data to a third country or international organisation

 

Our company does not transmit your personal information to any third country or international organisation.

 

Duration of personal data handling

 

You may delete your user account at any time at all Times. The personal data from the use of our services will be kept until the expiry of the limitation period, and in general we will keep for 5 years. Personal data on the basis of accounting documents are kept in 2000. It is treated under the Act C for eight years from the date of Issue.

 

Automated Decision-making and profiling

 

None is done during the Processing.

 

Service of personal data

 

The processing of personal data is an essential prerequisite for the use of company Services.

 

*****

 

 1. Order and Fulfillment

 

The webshop has the possibility to connect the Prezzcomm system to his own webshop and to the order Manager. After joining, the owner is not responsible for the fulfillment of his orders during the operation of his webshop, because our intelligent software manages the received orders Automatically. The PREZZCOMM system begins its fulfillment within a short period of time after the receipt of the order, during which storage, packaging, transportation, complaint and warranty administration and even treatment of the company is carried Out.

 

In connection with the linking of the Webshops and the Prezzcomm system, Customer’s personally identifiable information on the orders in the webshop will be handed over to our COMPANY. The personal data of the customers are treated as written in this section:

 

*****

 

Purpose of data management

 

The purpose of this data management is to fulfill our Company’s orders to the Web shops of our Company’s Prezzcomm system, We handle the personal information of our Customers.

 

Treated personal Data

 

The name, address and telephone number of the purchaser and the type, price and quantity of the product (s) it has Ordered. We also treat the webshop name to which the order was Received.

 

Our company also manages transport-related data, including package delivery id, Other package characteristics (size, frail, etc.), The current status of the delivery of the package, the events related to delivery, and In case of cash on delivery, data on Payment.

 

Data management legal basis

 

The legal basis for data management is Article 6 of the Regulation. Article 1 (b), i.e., The order of the person concerned for the fulfilment of a contract of sale between the webshop which made the Sale. In order to perform the contract, you need to identify the customer (concerned), manage your shipping and billing addresses, and contact your contact details for faster and more efficient Transportation.

 

Source of personal Data

 

Information about the order is obtained from the web shop that has the Order. Our company only manages personal information that is sent to us by lawful authorization of the WEBSHOPS. The webshops are contracted with our company to transfer personal data to our company only by appropriate legal basis. Our company is not responsible for the unlawful transfer of the WEBSHOPS.

 

The personal data of the transport is given by the data controller who is handling the Transport.

 

Recipients of the personal data provided

 

The personal information you provide will only be recognised by our colleagues who are responsible for the processing of your personal Information.

 

Transmission of personal data to a third country or international organisation

 

Our company does not transmit your personal information to any third country or international organisation.

 

Duration of personal data handling

 

The personal data of our company will be cancelled after the completion of the contract after the limitation Period.

 

Automated Decision-making and profiling

 

None is done during the Processing.

 

Service of personal data

 

The processing of personal data is a prerequisite for the service of our Company.

 

*****

 

 1. Newsletter Service

 

To send newsletters the regulation and the Hungarian rules in force, in particular on the basic terms and conditions of economic advertising and 2008. Article XLVIII of the Year Under the law, only after prior Consent.

 

You are entitled to withdraw your consent at any Time. The withdrawal of consent shall be without prejudice to the legality of the data handling before the revocation, based on Consent.

 

Unsubscribe from this newsletter is available by clicking on the link at the bottom of the e-mail newsletter.

 

*****

Purpose of data management

 

The purpose of data management is to inform the current and prospective customers of our company about product and service offerings, current news, information, Promotions and the Company’s Operation.

 

Treated personal Data

 

The name and e-mail address you specified when you signed up for the Newsletter.

 

Data management legal basis

 

Article 6 of the Regulation The legal basis for personal data management is Article 1 (a).

 

By signing up to the newsletter of our company, you express your explicit consent to receive marketing and other news about your company’s activities in the Future.

 

Source of personal Data

 

You must provide your personal information at the same time as the consent is Provided.

 

Recipients of the personal data provided

 

The personal information you provide will only be recognised by our colleagues who are responsible for the processing of your personal Information.

 

The following processor (s) shall be used for data management:

 

The Rocket Science Group, LLC

Headquarters: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Contact: https://mailchimp.com/contact/

 

Activity: Our company takes advantage of MailChimp Mail sending System. The Rocket Science Group LLC as the MailChimp software operator assists in the management of newsletters we send. Mailchimp’s servers are in the United states, but MailChimp has been joined by the “Privacy Shield” Convention between the European Union and the us, and the personal data transferred to it are not considered to be third countries Transmission.

 

Data Processing Service (s) We may manage your personal data solely for the purposes we set up and to deal with, and according to our instructions, no independent decision-making entitlement with regard to data management. Our data processors have committed secrecy on personal data known in the performance of their duties.

 

Transmission of personal data to a third country or international organisation

 

Our company does not transmit your personal information to any third country or international organisation.

 

Duration of personal data handling

 

Pending the withdrawal of your consent, i.e. to unsubscribe from the Newsletter.

 

You can also unsubscribe from the newsletter by clicking the unsubscribe link in the newsletters, or by sending a request for deletion to the Info@prezz.io e-mail address.

 

Automated Decision-making and profiling

 

None is done during the Processing.

 

Service of personal data

 

The processing of personal data is a fundamental prerequisite for the operation of the newsletter Service.

 

*****

 

 1. Invoice issue

 

Every taxable person shall be required by law to issue an invoice, which must be kept for a specified period. The related data handling is therefore required by law and the characteristics of the data management are determined as Follows.

 

Purpose of data management

 

The aim of our company is to provide personal information

 

 1. Comply with 2007 of the general sales Tax. Annual Cxxvii. Act (vat) 159, according to paragraph 1, that the taxable person (in this case our company) is obliged to supply the goods, the provision of services to the buyer, the recipient of an account, and to
 2. Comply with the accounting 2000. Act C 169 of the Year. Paragraph 2, whereby a accounting document supporting direct and indirect accounts shall be kept for at least eight years, managed by the personal Data.

 

The purpose of data management is therefore to issue accounts in the course of the Company’s economic activity and to guard the accounts issued by and for the company in accordance with statutory obligations.

 

Treated personal Data

 

The content of the data which freckles in the accounts and hence the possible scope of the personal data handled has been precisely determined by law as VAT. In § 169.

 

Data management legal basis

 

The legal basis for data management is Article 6 of the Regulation. Paragraph 1 (c) of this Article.

 

Source of personal Data

 

The personal data that you manage is provided (affected) to us in the course of the purchase or service.

 

Recipients of the personal data provided

 

The personal information provided by the data subject can only be recognised by our colleagues who are in the job of handling personal Information.

 

The following processor (s) shall be used for data management:

To issue an invoice:

Kboss. Hu Kft.

 

Home:12, Budapest, Zahony Street 7.

Commercial Register Number: 01 09 303201

Tax Number: 13421739241

Email addressinfo@szamlazz.hu

 

Data Processing Service (s) We may manage your personal data solely for the purposes we set up and to deal with, and according to our instructions, no independent decision-making entitlement with regard to data management. Our data processors have committed secrecy on personal data known in the performance of their duties.

 

Transmission of personal data to a third country or to an international organisation

 

Our company does not transmit your personal information to any third country or international organisation.

 

Duration of personal data handling

 

Your personal information is available from our company on accounting 2000. Act C 169 of the Year. Under paragraph 2, it shall treat 8 years from the date of Issue.

 

Automated Decision-making and profiling

 

None is done during the Processing.

 

Service of personal data

 

The processing of personal data is an essential condition for compliance with the Company’s statutory obligations.

 

 

 1. YOUR RIGHTS REGARDING YOUR PERSONAL DATA HANDLING

 

Your rights in connection with data management

 

Right of information

 

You have the right to be informed about the data handling, which is provided by the company through the provision of this Information.

 

contribution-based Data Treatments

 

Where the legal basis for a data processing is the Regulation. Article 6 (1) (a) under your consent, you are entitled to withdraw your consent previously for data handling at any Time. however, It is important to know that the withdrawal of consent relates only to data whose management has no other legal basis. If there are no other legal bases for your personal data handling, your personal data will be deleted permanently and unrecoverable once the consent has been withdrawn. Withdrawal of consent shall not affect the legality of the processing carried out on the basis of consent before Revocation.

 

Right of Access

 

At any time of your request, the company will inform you that the processing of your personal information is in progress and, if so, to provide you with access to the personal data and to the following information:

 

 1. The purposes of the data management;
 2. The categories of personal data concerned;
 3. The recipients or categories of recipients to whom or to disclose personal data, including, in particular, third-country addressees and international organisations;
 4. The planned duration of personal data storage or, If this is not possible, criteria for determining that period;
 5. We also inform you of the right to apply to the company for any restrictions on the rectification, erasure or treatment of your personal data and may oppose the handling of such personal data;
 6. The right to submit a complaint addressed to a supervisory authority or to open legal proceedings;
 7. If the data is not collected directly from you, any available information about their source;
 8. When automated decisions are made, the fact of this, including profiling, as well as, in any case, the logic employed, i.e. the significance of such data management and the likely extent to which it is expected Consequences.

 

Right to rectify personal data

 

You may at any time have the right to rectify inaccurate personal information about you without undue delay. Taking into account the purpose of the processing, you are also entitled to request that incomplete personal data, including by additional declaration, be Supplemented.

 

Please report any changes in your personal data to the company as soon as possible so that you can facilitate your lawful management of data and your Rights.

 

Right of deletion

 

You are entitled to request that the company delete your personal information without undue delay if one of the following reasons Exists:

 

 1. Personal data are no longer required for the purpose of which they have been collected or otherwise handled;
 2. In the case of data management with consent, you shall withdraw the contribution on which data processing is based and the data management has no other legal basis;
 3. You are opposed to data processing, and there are no priority legal reasons for data management or you are opposed to the processing of data for direct marketing;
 4. Personal data has been improperly handled;
 5. Personal data must be deleted to meet the legal obligation imposed on our company in EU or Member State law;
 6. Personal data collection was carried out in connection with the provision of information society Services.

 

Our company does not fulfill your request for cancellation if the additional data handling is required for one of the following reasons:

 

 1. In order to exercise the right to freedom of expression and to be informed;
 2. The fulfilment of an obligation on the company, providing for the processing of personal data, in compliance with the law of the Union or the Member State and in the public interest;
 3. On the basis of the public interest in the sphere of population health;
 4. For archival purposes of public interest for scientific and historical research purposes or for statistical purposes, where the deletion is likely to render or seriously endanger the handling of data; Or
 5. To the submission, validation or protection of legal claims.

 

Data is deleted permanently and unrecoverable.

 

Right to restrict data management

 

You are entitled to request that the company restrict data handling if one of the following is Met:

 

 1. You dispute the accuracy of your personal data; In this case, the limitation applies to the time allowed to verify the accuracy of the personal data;
 2. Processing is unlawful and you are opposed to deletion of data, and you are instead requested to restrict its use;
 3. Our company no longer needs any personal data for the purposes of data management, but you require them to submit, validate or protect legal claims; Or
 4. You objected to the processing of data; In this case, the limitation relates to the period until it is established that the legitimate grounds of our company take precedence over your legitimate reasons.

 

If data handling is restricted, such personal data, except storage, shall be

 

 1. With your consent,
 2. To the submission, enforcement or protection of legal claims,
 3. To protect the rights of other natural or legal persons, or
 4. It can be managed by an important public interest in the union or a member State.

 

Right to protest

 

If our personal information company has a legitimate interest in your legal basis, you are entitled to object to the processing of your personal data at any time for reasons relating to your own situation, including the Profile Creation.

 

In this case, our company will not manage your personal information unless it is demonstrated that the data handling is justified by compelling legitimate reasons that have priority over your interests, rights and freedoms, or Related to the presentation, validation or protection of legal claims.

 

If your personal information is handled by our company for the purposes of direct marketing, you are entitled to protest at any time against the treatment of your personal data for this purpose, including profiling, if it is a direct Related to Business Acquisition. If you object to the treatment of your personal data for direct marketing, you will not be treated to this purpose.

 

You should notify you of corrections, blocking and erasitions to you and all those concerned that have previously transmitted the data for the purposes of data management. This notification may be omitted if it does not infringe your legitimate interest in the purpose of data management.

 

Right to Media

 

You are given the right to receive the personal information you have made available to you by the company in a widely used machine readable format and are entitled to request that this information be sent to another data controller. Transmission. You are therefore entitled to request that your personal data be sent directly from a company to another data controller.

 

The procedure to enforce your rights

 

You have these rights in your email sent to info@webshoppy.com, the seat of the company (1044 Budapest, ezred U. 2. B Intact. 13) in the postal letter or at the Company’s Headquarters. Our company will commence the examination and fulfilment of your application without undue delay after receipt of your Application. We inform you within 30 days of your receipt of your Request. If we cannot fulfill your request, we’ll inform you within 30 days about the reasons for your refusal and your rights to Redress.

 

 1. RIGHT OF APPEAL IN CONNECTION WITH DATA MANAGEMENT

 

If you consider that the processing of your personal data violates the regulation, you are entitled to complain to a supervisory authority, without prejudice to other administrative or judicial remedies. The authority shall then examine your complaint and inform you of the results of the Inquiry. You are entitled to make a complaint to any EU Member State authority, in particular your habitual residence, place of employment or the Member State where the suspected infringement is Located. The contact details for the Hungarian Data Protection authority can be read below.

 

In order to enforce the right of a court remedy, you may come to court against your company if you believe that your company, or the data processor acting on or under our authority, will be responsible for your personal data It treats the processing of personal data in breach of the provisions of the Law or the Statutory act of the European Union.

 

The court acts on the Matter. Litigation is subject to the Tribunal’s Jurisdiction. The proceedings may be brought before the Tribunal in your place of residence or domicile or before the court where your company is Established.

 

Any person against the company by the national data protection and information Freedom (NAIH) notification may initiate an investigation with a reference to the fact that the processing of personal data has resulted in a wrongdoing or direct Of the rights of the Company or its application for the enforcement of such rights is limited or refused. The notification can be made using one of the following contact Details:

 

For appeals, complaints may be made to the national data Protection and Information Authority (naih):

Address: 1125 Budapest Manish Babu

Postal address: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Phone: + 36 (1) 391-1400

Fax: + 36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web:www.naih.hu

 

The Prezzcomm ltd., at the same time, seeks to clarify any problems that may arise before the customers have to contact the Authority.

 

Date of entry into force of this information data leaflet:

 

 1. October 05

If you have any further questions about the privacy policy, or any of our policies, please write it in theinfo@prezz.huE-mail address.

© 2018. PREZZCOMM LTD. ALL RIGHTS RESERVED. |PRIVACY STATEMENT